10. listopada 2019.

UPU – Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok

1. Korištenje i namjena površina 2.1. Promet 2.2. Energetski sustav i Elektroničke komunikacije 2.3. Vodnogospodarski sustav 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 4.1. Oblici korištenja […]
9. svibnja 2016.

PPU – Prostorni plan uređenja općine Otok

1. Korištenje i namjena površina 2.1. Promet 2.2. Pošta i telekomunikacije 2.3. Energetski sustav 2.4. Vodoopskrba 2.5. Odvodnja otpadnih voda 2.6. Vodotoci i njihove naplavne površine […]
13. siječnja 2016.
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE OTOK ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

Planovi i Strategije

opcina-otok.hr/…/Strategija_razvoja_Opcine_Otok_za_razdoblje_2015-2020_v_01_06_2015.pdf opcina-otok.hr/…01/PGO_Otok_2015-2021.pdf Ovdje preuzmite
Skip to content