Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok

Službeni glasnik Općine Otok – Broj 06/21 – 20. svibnja 2021.
26.05.2021
JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Susjede brinu o susjedima”
28.05.2021
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 06/21 – 20. svibnja 2021.
26.05.2021
JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Susjede brinu o susjedima”
28.05.2021

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2175/04-03-21-24
Otok, 20.05.2021. g.

Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

Informaciju
o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok

Nadležno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:
Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:
Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija
Naziv: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Otok (dalje u tekstu: ID PPU) Općine Otok.
Programska polazišta i ciljevi sadržani su u Odluci o izradi ID PPU Općine Otok.

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš:

 1. Jedinstveni upravni odjel Općine Otok (dalje u tekstu Jedinstveni upravni odjel) će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) – u daljnjem tekstu Uredba.
 3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internetskoj stranici Općine Otok objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 4. Jedinstveni upravni odjel će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama Jedinstveni upravni odjel će se voditi zapisnik.
 5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Općinski načelnik Općine Otok donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Općine Otok sukladno članku 11. Uredbe.
 6. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Općinski načelnik Općine Otok imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
 8. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga ID PPU Općine Otok dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 17. do 21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje.
 9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinski načelnik Općine Otok donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga ID PPU Općine Otok u javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Otok. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga ID PPU provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 10. Istodobno s upućivanjem predmetnih dokumenata u javnu raspravu, Jedinstveni u upravni odjel dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga ID PPU na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 11. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga ID PPU. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Jedinstveni upravni odjel nakon toga priprema konačni prijedlog ID PPU Općine Otok.
 12. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga ID PPU Općine Otok u postupak usvajanja, Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Jedinstvenom upravnom odjelu.
 13. Nakon usvajanja ID PPU Općine Otok, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, Jedinstveni upravni odjel dužan je izraditi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenim ID PPU Općine Otok, Jedinstveni upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima, jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

Tijela koja će sudjelovati u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

 1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
 2. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 4. Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj,
 5. Grad Trilj, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj,
 6. Zavod za prostorno uređenje Split, Bihaćka 1/III, 21000 Split,
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
 8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
 9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 10. Hrvatske ceste d.o.o., Ruđera Boškovića 22, Split
 11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 12. HOPS, Hrvatski operator prijenosnih sustava, Kupska 4, 10 000 Zagreb,
 13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 14. Čistoća Cetinske Krajine, Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske13, 21230 Sinj
 15. Vodovod i Odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske13, 21230 Sinj

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju
U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Otok (www.otok.hr).
Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš ID PPU Općine Otok:
Adresa dostave: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: „SPUO za ID PPU Općine Otok“.
Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš :
Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Općine Otok (www.otok.hr)

Pročelnica JUO

Zorica Šentija, dipl.iur., v.r.

Skip to content