Javna nabava

Plan nabave općine Otok za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 400-01/19-01/02
Urbroj: 2175/04-02-19-1
          Otok, 14. ožujka 2019. godine

Na temelju  članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.120/2016) te članka 46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" br.03/13 – pročišćeni tekst, 03/17,03/18), Općinski načelnik  donosi
PLAN  NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2019. GODINU