Marrying A Thailänder Girl: A Information With regards to Foreigners
30.01.2024
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (csv)
31.01.2024
Marrying A Thailänder Girl: A Information With regards to Foreigners
30.01.2024
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (csv)
31.01.2024

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-01/24-02/01
URBROJ: 2181-36-03/1-24-2
Otok, 31. siječnja 2024.


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ broj 03/16) i Odluke načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora, KLASA: 372-01/24-02/01, URBROJ: 2181-36-02/1-24-1 od 31. siječnja 2024. godine, Općina Otok objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora


1. Predmet zakupa je prostor u vlasništvu Općine Otok i to dovršeni poslovni prostor broj 1. u zgradi „Tržnice“ u Otoku, Trg dr.Franje Tuđmana 1, površine 12 m2.
2. Namjena poslovnog prostora je trgovačka, uslužna ili proizvodna djelatnost primjerena prostoru.
3. Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 2 (dvije) godine.
4. Početni iznos mjesečne zakupnine je 4,00 eura za metar kvadratni.
5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju domaće fizičke i pravne osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje imaju podmirene sve obveze prema Općini Otok.
6. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist Proračuna Općine Otok, na žiro račun broj IBAN: HR9323900011831400004, poziv na broj: 68 7722-OIB. Izabranom natjecatelju se jamčevina uračunava u zakup, a ostalim natjecateljima jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru.
Ukoliko izabrani natjecatelj nakon završenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.
7. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. Ponuda mora sadržavati:
– osnovne podatke o ponuditelju: za fizičke osobe – ime, prezime i adresu prebivališta, državljanstvo, kontakt podatke i OIB; za pravne osobe – naziv i sjedište, OIB, kontakt podatke i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra,
– detaljan opis djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
– oznaku poslovnog prostora i iznos mjesečne zakupnine koji se nudi za m2, u nominalnom iznosu,
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
– broj računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
– dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravne osobe), potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga (za pravne osobe).
– ponuditelj koji se poziva na pravo prvenstva prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je priložiti pravovaljan dokaz o svojem statusu.
Ponuda mora biti potpisana i ovjerena od strane fizičke osobe, odnosno ovlaštene osobe za pravne osobe.
8. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno do 09.veljače 2024. godine do 12,00 sati.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine na adresi:

Općina Otok, Trg dr. F. Tuđmana 8, 21238 Otok, u zatvorenoj omotnici sa naznakom ” NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”.


Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.
Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 09. veljače 2024. godine, u 12,00 sati u prostorijama Općine Otok. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik.
O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja.
S izabranim ponuđačem Općina Otok sklopit će ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Zabranjeno je sklapanje ugovora o zakupu s fizičkim ili pravnim osobama koje imaju dospjele nepodmirene obveze prema Općini, ukoliko im po posebnim propisima nije odobrena odgoda plaćanja obveza.
Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, u cjelini snosi korisnik uz suglasnost Općine Otok, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu na tel. 021/834-503.
Općina Otok

Skip to content