JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok

Dodjela nagrada najboljim učenicima
06.07.2022
RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE ZA SRPANJ I KOLOVOZ
14.07.2022
Dodjela nagrada najboljim učenicima
06.07.2022
RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE ZA SRPANJ I KOLOVOZ
14.07.2022

Klasa: 112-01/22-01/5

Urbroj: 2181-36-02/01-22-1 od 27. VI. 2022. (4755)

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), općinski načelnik Općine Otok, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

– magistar/magistra pravne struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom

– položen državni ispit

– poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj za pročelnika ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Na javni natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

U službu po ovom javnom natječaju prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Otok (https://www.opcina-otok.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava. Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U prijavi na javni natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obvezno prilažu:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),

– dokaz o položenome državnom ispitu (preslik svjedodžbe),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine ili iznimno od najmanje 5 godina sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično).

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.), Općina Otok kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama Narodnih novina, na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Otok na neodređeno vrijeme«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, 60 dana od isteka roka za dostavu prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Općina Otok

Skip to content