Javni natječaj za prijam u službu vježbenika –  višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

Podjela božićnice umirovljenicima i nezaposlenima s područja Općine Otok
11.12.2023
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
15.12.2023
Podjela božićnice umirovljenicima i nezaposlenima s područja Općine Otok
11.12.2023
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
15.12.2023

KLASA: 112-06/23-01/01

URBROJ: 2181-36-03/01-23-1

Otok, 8. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 19. stavka 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok, raspisuje

Javni natječaj

za prijam u službu vježbenika –  višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Posebni uvjeti:

  • Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke
  • Bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • Poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Patek 5373p: izvrsna kombinacija umjetnosti i preciznosti, ovaj limitirani brojčanik prikazuje plavi brojčanik s emajlom od $ $ koji utjelovljuje bezvremensku eleganciju.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete javni natječaj, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Otok (https://www.opcina-otok.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava. Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),

– dokaz o položenome državnom ispitu (presliku svjedodžbe),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukoliko kandidat ima radno iskustvo,

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično),

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Otok kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

            Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. stavcima 1. – 3. i članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te članku 47. stavcima 1.-3. i članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. citiranog zakona. https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama „Narodnih novina“, na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu vježbenik – viši stručni suradnik za financije i proračun na neodređeno vrijeme«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, 60 dana od isteka roka za dostavu prijava, dostavom rješenja o prijmu izabranog kandidata.

                                                                                               OPĆINA OTOK

Skip to content