Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2016.g.

7. Večer folklora u organizaciji KUD-a “Krenica”
29.08.2016
Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu
30.08.2016
7. Večer folklora u organizaciji KUD-a “Krenica”
29.08.2016
Izmjene i dopune plana  nabave općine otok za 2016. godinu
30.08.2016

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2016.godinu.

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2016.godinu.

    Javna priznanja Općine Otok su:

  • Priznanje počasnog građanina Općine Otok,
  • Nagrada Općine Otok,
  • Plaketa Općine Otok.

Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 30. rujna 2016. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa :022-01/16-01/17
Urbroj:2175/04-02-16-01
Otok, 30.kolovoza 2016. god.

Općinski načelnik:
Branko Samardžić, v.r.

Skip to content