JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, „Uključi me opet!”

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – Uključi me opet!“
19.12.2022
Zaželi – prijava korisnika
19.12.2022
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – Uključi me opet!“
19.12.2022
Zaželi – prijava korisnika
19.12.2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
NAČELNIK

KLASA:112-01/22-01/09
URBROJ:2181-36-03/1-22-01
Otok, 16. prosinca 2022. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „„Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0341, od 7. prosinca 2022. godine, te članka 46. Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ br. br. 3/13, pročišćeni tekst, 3/17 i 3/18), načelnik Općine Otok raspisuje

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u
sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“,
„Uključi me opet!”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, „Uključi me opet!” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe.

II. Broj traženih radnica: 31 osoba.

III. Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme

IV. Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

V. Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini  minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu

VI. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.

VI. Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,   namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim socijalnim aktivnostima
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.)
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnja korisnika..

VIII. Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

• ženski spol

• punoljetnost

• hrvatsko državljanstvo (osim za ranjive skupine azilantice)

• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) – podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom.

• prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)

• prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i ostale ranjive skupine.

• od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

zamolbu za posao/ Prijava vlastoručno potpisana (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8),

preslika osobne iskaznice

preslika dokaza o završenoj školi (ako je primjenjivo)

potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

dokazi za ranjive skupine (ovisno o pripadnosti jedan od slijedećih dokaza):

 • Žene od 50 godina i više
  • osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom
  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja
  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice
  • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice
  • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
  • potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
  • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice
  • rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište /prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina
  • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim  stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI – faza III (Uključi me opet!)“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Otok– www.opcina-otok.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

Načelnik Općine Otok

Dušan Đula

Skip to content