JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Susjede brinu o susjedima”

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – „Susjede brinu o susjedima”
08.09.2021
Transparentnost proračuna
09.09.2021
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – „Susjede brinu o susjedima”
08.09.2021
Transparentnost proračuna
09.09.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/21-01/3

URBROJ: 2175/04-03-21-01

Otok 8.rujna 2021.g.

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima- Faza II“

 1. Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima Faza II“– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom.
 2. Broj traženih radnica: 25 osoba.
 3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci, uz probni rad u trajanju od mjesec dana.
 4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine„ 119/20)
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.
 6. Opis poslova:
 • organizacija prehrane,
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice,
 • pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju,
 • psihosocijalna podrška,
 • usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava,
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te njihovo uključivanje u društvo.
 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice i beskućnice,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno završena osnovna škola).
 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 • prijavnica (u prilogu)
 • izjava o pristanku na osposobljavanje (u prilogu)
 • izjava osobni podaci (u prilogu)
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 1. Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19, 84/21) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima Faza II“

Podnositeljice su u životopisu ili prijavnici za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 7. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Otok– opcina-otok.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Načelnik općine Otok
Dušan Đula

Datoteke za preuzimanje

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe aktivnosti u sklopu projekta

PRIJAVNICA

Izjava _Osobni podaci

Izjava o osposobljavanju

Obrazac-1-Podaci-o-sudionicima (ispunjavaju zaposlene žene) 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Skip to content