JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Susjede brinu o susjedima”

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok
26.05.2021
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – „Susjede brinu o susjedima”
01.06.2021
Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok
26.05.2021
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – „Susjede brinu o susjedima”
01.06.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA: 100-01/21-01/2

URBROJ: 2175/04-02-21-1

Otok, 27. svibnja 2021. godine                                                                                    

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6, od 19. travnja 2021 godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0403,  od 25. svibnja 2021. godine, te članka 46. Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ br. 3/13, pročišćeni tekst 3/17 i 3/18), načelnik Općine Otok Dušan Đula, raspisuje,

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u

sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”

„Susjede brinu o susjedima”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općine Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom.

II. Broj traženih radnica: 30 osoba.

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 39/13, 13/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu.

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.

VI. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

VII. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina,  žene s invaliditetom,  žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu za posao

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

– preslika osobne iskaznice

– preslika dokaza o završenoj školi

– potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

– vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1.“osobni podaci“ podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim  stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI (susjede brinu o susjedima – Općina Otok)“.

Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII.  pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici

Općine Otok– www.opcina-otok.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva

Načelnik Općine Otok

Dušan Đula, v.r.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Skip to content