RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE ZA SRPANJ I KOLOVOZ
14.07.2022
Javni poziv za sudjelovanje u realizaciji nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole za 2022/2023 šk.god.
28.07.2022
RASPORED ODVOZA PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE ZA SRPANJ I KOLOVOZ
14.07.2022
Javni poziv za sudjelovanje u realizaciji nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole za 2022/2023 šk.god.
28.07.2022

Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu

Otok, 14. srpnja 2022. godine

Općinski načelnik Općine Otok raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica). Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 79 dana 8. srpnja 2022. godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 16. srpnja 2022. godine.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Otok, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 8, Otok.

Na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Potrebno stručno znanje:

– magistar/magistra pravne struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne struke


– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom,


– položen državni ispit,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta pročelnik (1,90) i osnovice za obračun plaće u iznosu od 4.630,14 kuna.

Opis poslova:

 • Organizira i koordinira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela
 • Raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad
 • Predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem redu te druge akte za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim zakonima
 • Brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika u tijeku službe i o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika
 • Odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike
 • Priprema i izrađuje zapisnike i akte sa sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, prati rad sjednica Općinskog vijeća, pruža administrativno-tehničke usluge Općinskom vijeću
 • Prati zakonske propise, pripravlja nacrte općih akata i pojedinačnih akata iz djelokruga koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće
 • Osigurava suradnju upravnog odjela s tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim institucijama
 • Sudjeluje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Uređuje Službeni glasnik
 • Obavlja poslove vezane za pripremu i provođenje izbora
 • Rješava o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove vezano za provođenje Zakona o zaštiti osobnih podataka
 • Obavlja druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)

– dokaz o položenome državnom ispitu (presliku svjedodžbe)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Otok kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama „Narodnih Novina“, na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, 60 dana od isteka roka za dostavu prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na računalu.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Otok (www.otok.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, Otok najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21)
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, 75/21)
Skip to content