Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
4. kolovoza 2022.
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Otok 2022
5. rujna 2022.

Općina Otok je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 2. rujna 2022. godine objavila Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave „Rekonstrukcija planinarskog doma Orlovac, ID Poziva 24448.

Rok za dostavu ponuda je 16. rujna 2022. do 12,00 sati. Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku i obavezno učitati u Portal ponuda koji je sastavni dio AGRONET-a (https://agronet.apprrr.hr).

Važeće su samo ponude učitane u Portal ponuda.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Skip to content