Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” – faza II, „Susjede brinu o susjedima”

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2021.g.
16.09.2021
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
22.09.2021
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2021.g.
16.09.2021
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
22.09.2021

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Sinj, dana 8. rujna 2021. godine objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, vrijeme trajanja projekta (12 mjeseci) uzprobni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI  – program zapošljavanja žena – faza II“, „Susjede brinu o susjedima” na radno mjesto Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti (preporučenom poštanskom pošiljkom) ili izravno u pisarnicu Općine je petak, 17.09.2021. godine.

I. Opis poslova radnog mjesta:

Stručni suradnik – Pomoćnik voditelja projekta

Komunicira pripadnicima ciljne skupine, izrađuje potrebne potpisne materijale, vrši evidenciju putnih i ostalih troškova radnica, fotografira, dogovara poslove s krajnjim korisnicima usluga te je odgovorna za kvalitetu pruženih usluga. Odgovoran je za provođenje pružanja usluga , radi rasporede zaposlenika prema mjestima pružanja usluge, rasporede godišnjih odmora zaposlenica ciljane skupine, usklađuje potrebe korisnika usluga i vrijeme izvršenja usluge, vodi mjesečne evidencije zaposlenica ciljne skupine i pripadajućih krajnjih korisnika, sudjeluje u promoviranju usluga. Koordinira aktivnosti s voditeljem projekta i asistentom/icom u Sinju. Sudjeluje u planiranju i organiziranju pripreme izvještaja, evaluacije pokazatelja, ZNS-ova, organizaciju i koordinaciju dostave paketa kućanskih potrepština za krajnje korisnike na području općine Otok. Izvještava voditelja o provedbi projektnih aktivnosti i pokazateljima te financijsko izvještavanje sukladno obavezama definiranima u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

II. Podaci o plaći 

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Bruto osnovica za izračun plaće iznosi 4.630,14 kuna.

  • Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Stručni suradnik – pomoćnik voditelja projekta je 1,50.
III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata obuhvaća: 

  • pisano testiranje 
  • intervju 

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.  Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.  

IV. Pravni izvori po kojima će se vršiti pisana provjera znanja kandidata su slijedeći

1.    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) 

2.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

3.    Statut Općine Otok (5/21 – pročišćeni tekst)

4.    Opći uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u privitku) 

5.    Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku) 

V.  Ostalo  

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti, biti će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati. 

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte. 

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Za eventualne dodatne upute obratiti se Povjerenstvu za provedbu natječaja na adresu  opcina-otok@st.t-com.hr  

Napomena: Gore navedeni pravni izvori (zakoni i pravilnici) nalaze se na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr), a Statut općine Otok na web stranici www.opcina-otok.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Skip to content