Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – POKRENIMO OTOK – P_OTOK“

Financijsko izvješće 1-3 2020 općina Otok
23.04.2020
Plan nabave Općine Otok za 2020. godinu
21.05.2020
Financijsko izvješće 1-3 2020 općina Otok
23.04.2020
Plan nabave Općine Otok za 2020. godinu
21.05.2020

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. travnja 2020. objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – vrijeme trajanja projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – P_Otok“ na radna mjesta: Voditelj projekta „P_Otok“ (1 izvršitelj, m/ž) i administrator projekta „P_Otok“ (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 18 mjeseci.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. travnja 2020. objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – vrijeme trajanja projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – P_Otok“ na radna mjesta: Voditelj projekta „P_Otok“ (1 izvršitelj, m/ž) i administrator projekta „P_Otok“ (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 18 mjeseci.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti (preporučenom poštanskom pošiljkom) ili izravno na protokol je 24. travnja 2020. god.

I. Opis poslova radnog mjesta

1) Voditelj/ica projekta „P_Otok“

Upravlja ljudskim, materijalnim i financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe projekta, izrađuje izvještaje o provedbi projektnih aktivnosti i financijske izvještaje. Brine o cjelokupnoj organizacijskoj, funkcionalnoj i tehničkoj provedbi projekta i surađuje s partnerima na projektu. Izrađuje i ponosi Zahtjeve za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata, organizira promocije i informiranja o projektu, vrši nadzor nad provedbom projekta. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

2) Administrator/ica projekta „P_Otok“

Pruža podršku administrativnom vođenju projekta, što uključuje praćenje potrošnje proračuna, korištenja resursa, evidencije korisnika na projektu i sl. Priprema nacrte izvješća o provedbi projekta, opisnih i financijskih. Priprema tekstove i sadržaje za portale. Koordinira prikupljanje podataka i dokumentacije od partnera za potrebe arhiviranja, praćenja provedbe i izvještavanja. Interno izvještava o statusu potrošnje resursa u projektu i podrška je tijekom planiranja daljnje provedbe.
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

II. Podaci o plaći

  Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 • Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Viši stručni suradnik – Voditelj projekta „P_Otok“ je 1,70.
 • Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Administrativni tajnik – referent – Administrator projekta „P_Otok“ je 1,50.

Bruto osnovica za obračun plaće jednaka je iznosu minimalne bruto plaće određene Uredbom Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu koja je privremeno umanjena Odlukom o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika u Općini Otok (KLASA: 022-01/20-01/35 od 28.4.2020.) na period do 30. lipnja 2020. g.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća:

 1. pisano testiranje
 2. intervju

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

IV. Pravni izvori po kojima će se vršiti pisana provjera znanja kandidata su slijedeći:

  A) Izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 1) Voditelj projekta „P_Otok“ za pisano testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)
 3. Opći uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u privitku)
 4. Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)
 5. Uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih sa radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. (u privitku)
 6. Uputa nositeljima projekta za prikupljanje i obradu podataka u okviru provedbe operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)
  B) Izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 2) Administrator/ica projekta „P_Otok“

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18)
 3. Opći uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (u privitku)
 4. Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)
 5. Uputa nositeljima projekta za prikupljanje i obradu podataka u okviru provedbe operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (u privitku)
 6. Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (u privitku)

V. Ostalo

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti, biti će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Za eventualne dodatne upute obratiti se Povjerenstvu za provedbu natječaja na adresu opcina-otok@st.t-com.hr

Opći uvjeti Ugovora
Upute za korisnike
Uputa nositeljima projekta
Uputa o prihvatljivosti troškova plaća i povezanih troškova
Pokazatelji provedbe i pracenje sudionika ESF-a

Skip to content