Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme trajanja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – Uključi me!“ – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom

Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II“, „Uključi me!“
03.11.2020
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2020. godinu
16.11.2020
Obavijest uz Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II“, „Uključi me!“
03.11.2020
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2020. godinu
16.11.2020

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA OTOK

             NAČELNIK

Klasa: 112-03/20-01/05

Urbroj: 2175/04-02-20-01

Otok, 3. studenog 2020. godine     

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-149 od 25. rujna 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „„Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0217, KLASA: 550-01/20-01/07, URBROJ: 2175/04-02-20-10, od 30. listopada 2020. godine, te članka 46. Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ br. br. 3/13, pročišćeni tekst, 3/17 i 3/18), načelnik Općine Otok, Dušan Đula  raspisuje,

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u

sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“,

„Uključi me!”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, „Uključi me!” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom.

II. Broj traženih radnica: 20 osoba.

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće.

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.

VI. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

VII. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina,  žene s invaliditetom,  žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu za posao

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

– preslika osobne iskaznice

– preslika dokaza o završenoj školi

– potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

– vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1.“osobni podaci“ podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8),

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8)

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim  stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI – faza II (Uključi me! – Općina Otok)“.

Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII.  pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici

Općine Otok– www.opcina-otok.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

Načelnik Općine Otok

Dušan Đula, v.r.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Prilozi:

Oglas se nalazi i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/(X(1)S(y1dpny3to4wehetkeptq24zi))/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=109978562

Skip to content