P O Z I V ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTUI OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU

Odluka o poništenju natječaja
17.11.2023
Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok
24.11.2023
Odluka o poništenju natječaja
17.11.2023
Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok
24.11.2023

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 ) te članaka 15. i 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.05/15-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok objavljuje

P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2024. GODINU

I.
Javne potrebe u kulturi, sportu i ostalim javnim potrebama za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Otok jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Otok a odnose se na:

 • redovnu djelatnost ustanova i udruga koje su od interesa za Općinu Otok,
 • programi i projekti iz djelokruga udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga civilnog društva, vjerskih zajednica,
 • održavanje izložbi, akcija i manifestacija,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa,
 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
 • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Otok,
 • provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

II.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Otok.

III.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specificirani
troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem navodi podatke o ukupnim troškovima izvršavanja programa, o dijelu sredstava koja osigurava iz vlastitih i drugih izvora, o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Otok te o dinamici izvršavanja plana.

IV.
Temeljni kriteriji pri vrednovanju programa su: kvaliteta i broj sudionika obuhvaćenih programom, značaj za očuvanje kulturne baštine i identiteta, ekonomičnost i dugoročnost, značaj za opći interes, podrška drugih institucija i njihova financijska potpora i sl.
Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Općine Otok.

V.
Pozivaju se sve ustanove, sportski klubovi, udruge i osobe da prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostave do 4. prosinca 2023. godine na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom “Program javnih potreba za 2024. godinu”.

Općinski načelnik Dušan Đula, v.r.

Skip to content