Načelnik potpisao dva ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije 
01.08.2023
Obavijest o dezinsekciji komaraca
09.08.2023
Načelnik potpisao dva ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije 
01.08.2023
Obavijest o dezinsekciji komaraca
09.08.2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/23-01/05

URBROJ: 2181-36-03/1-23-04

Otok, 3.8.2023.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj  83/23 od 21. srpnja 2023. godine utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. M.J., rođ. 25.03.1990., Otok
  2. Š.I., rođ. 28.02.1996., Split

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 2.

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem mrežne stranice i oglasne ploče Općine Otok, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu

  1. Viši stručni suradnik za financije i proračun, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme

koji je objavljen dana 21.7.2023. u „Narodnim novinama“ broj  83/23 , na mrežnoj stranici općine i na mrežnoj stranici HZZ-a, da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u

srijedu, 9. kolovoza 2023. godine, u 11:30 sati u općinskoj dvorani

(Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok)

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na mrežnoj stranici Općine Otok (www.opcina-otok.hr) dana 23. srpnja 2023. godine.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova održati će se i intervju, istog dana u 12:30 sati.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/834 503

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Skip to content