Dr. Ante Kovačević-promocija knjige “Čovjek i njegova sjena”
11.03.2016
Dijeljenje “Uskršnjih paketa” pomoći – 24.ožujka 2016
22.03.2016
Dr. Ante Kovačević-promocija knjige “Čovjek i njegova sjena”
11.03.2016
Dijeljenje “Uskršnjih paketa” pomoći – 24.ožujka 2016
22.03.2016

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Stipe Vuleta, sazvao je 21. sjednicu. Sjednica će se održati 30. ožujka 2016.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/16-02/02
Urbroj: 2175/04-01-16-01
Otok, 21. ožujka 2016. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

30. ožujka 2016. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2015.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Otok za 2015.godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Otok, Usklađenje 1.
8. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Otok
9. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije na području Općine Otok u 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Općine Otok u 2016.g.
11. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – dijela nerazvrstane ceste na z.č.854 K.O.Udovičić
12. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta

21. sjednica općinskog vijeća – poziv

Skip to content