Službene objave

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok, 2018 - Svi dokumenti

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok br.03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Otok na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Članak 1.
Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita u svibnju 2018. godine po nalogu Općinskog Načelnika.

Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Otok čini sastavni dio ove Odluke i biti će objavljena na službenim web stranicama Općine Otok - www.opcina-otok.hr .

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Otok.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:810-09/18-01/01
Ur.broj:2175/04-01-18-01
Otok, 10. srpnja 2018.g.

Predsjednik
Ivan Jukić, v.r.