Vijesti & događanja

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/17-02/08
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 13. prosinca 2017. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

21. prosinca 2017. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Plan Proračuna Općine Otok za 2018.g. s projekcijom na 2018. i 2019.g.
3) Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Općine Otok za2018.
4) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2018.g.
5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
6) Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2018.g.
7) Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2018.g.
8) Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2018.g.
9) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine otok za 2017.g.
10) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2018.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
11) Izvješće o stanju zaštite od požara u 2017.g.
12) Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2018.g.
13) Prijedlog odluke o ukidanju javnog dobra dijela nerazvrstane ceste na z.č 2271/1 K.O. Ruda
14) Prijedlog odluke o ukidanju javnog dobra dijela nerazvrstane ceste na z.č. 3088 i 3111 K.O. Otok
15) Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za upis nove nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišne knjige
16) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana DV "Žabica"
17) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić