Vijesti & događanja

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2018.g.

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2018.godinu.

    Javna priznanja Općine Otok su:
  • priznanje počasnog građanina Općine Otok,
  • nagrada Općine Otok,
  • plaketa Općine Otok.

Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 30. rujna 2018. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa :022-01/18-01/27
Urbroj:2175/04-02-18-01
Otok, 30.kolovoza 2018. god.

Općinski načelnik:
Dušan Đula