Vijesti & događanja

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/19-02/05
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 04. srpnja 2019. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

15. srpnja 2019. godine (ponedjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 18., 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Otok za 2019.g. (I)
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2019.g. (I)
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2019.g. (I)
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Općine Otok u sportu (I)
6. Prijedlog Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2019.g. (I)
7. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Otok
8. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
9. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar naselja Otok – dio
11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Otok
12. Prijedlog Odluke o financiranju nabave dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu za 2019/2020 školsku godinu
13. Prijedlog Odluke o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok za 2019/2020 školsku godinu
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za zapošljavanje 2 (dva) djelatnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću Žabica Otok
15. Zahtjev za povećanje stavke u Proračunu zbog usklađivanja plaća i koeficjenata zaposlenih u vrtiću s plaćama i koeficjentima u osnovnom školstvu
16. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj, za 2018.godinu
17. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2018.g. – Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj
18. Prijedlog Odluke o osnivanju općinske knjižnice Otok
19. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić