Službene objave

Proračun općine Otok za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/2008) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Otok na 19. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2016. GODINU