Vijesti & događanja

Poziv i Dnevni red za 25. sjednicu Općinskog vijeća - 20.12.2016.g.

  • Pročitano 1184 puta

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/16-02/06
Urbroj: 2175/04-01-16-01
Otok, 13. prosinca 2016. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

20. prosinca 2016. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 12,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Otok za 2016.g. (II)
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2016.g.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2016.g.
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2016.g.
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2016.g.
8. Plan proračuna Općine Otok za 2017.g. sa projekcijama za 2018. i 2019.g.
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2017.g.
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2017.g.
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2017.g.
13. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2017.g.
14. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2017.g.
15. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Općine Otok za razdoblje od 2015.-2017.godine s projekcijom za 2018.-2019. godinu
16. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Otok za 2016. godinu
17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
18. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2016.g.
19. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2017.g
20.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o koeficjentima složenosti poslova radnih mjesta i osnovici za izračun plaće u DV „Žabica“ Otok
21.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog plana DV „Žabica“ Otok
22.Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta